Skip to main content

Palla Elementary

Main Menu
Please Create A Marquee
Extra Sections » Bell Schedule » Bell Schedule

Bell Schedule

Regular Day Schedule


PreK

Transitional Kindergarten

8:30 - 9:00 Breakfast

9:00 - 10:45 Class

10:45 - 11:30 LUNCH

11:30 - 12:00 RECESS

12:00 - 1:00 Class

1:00 DISMISSAL

8:30-9:15 Class

9:15 - 9:30 Recess/2nd Chance

9:30 - 11:00 Class

11:00 - 11:50 LUNCH

11:50 - 2:30 Class

2:30 DISMISSALKindergarten

1st Grade

8:30-9:15/9:30 Class*

9:15 - 9:30 Recess A*/2nd Chance

9:30 - 9:45 Recess B*/2nd Chance

9:30/9:45 - 11:15 Class

11:15 - 12:05 LUNCH

12:05 - 2:30 Class

2:30 DISMISSAL

8:30 - 9:45 Class

9:45 - 10:00 Recess/2nd Chance

10:00 - 11:30 Class

11:30 - 12:20 LUNCH

12:20 - 2:40 Class

2:40 DISMISSAL

*A: Anderson, Cantu

*B: Manning, Zalatel, Guerrero, Kay2nd Grade

3rd Grade

4th/5th Grade 

8:30 - 10:00 Class

10:00 - 10:15 Recess/2nd Chance

10:15 - 11:45 Class

11:45 - 12:35 LUNCH

12:35 - 2:40 Class

2:40 DISMISSAL

8:30 - 10:00 Class

10:00 - 10:15 Recess/2nd Chance

10:15 - 12:00 Class

12:00 - 12:50 LUNCH

12:50 - 3:00 Class

3:00 DISMISSAL

8:30 - 10:15 Class

10:15 - 10:30 Recess/2nd Chance

10:30 - 12:25 Class

12:25 - 1:15 LUNCH

1:15 - 3:00 Class

3:00 DISMISSAL

Minimum Day Schedule

PreK

Transitional Kindergarten

8:30 - 9:00 Breakfast

9:00 - 11:00 Class

11:00 DISMISSAL

8:30-9:15 Class

9:15 - 9:30 Recess/2nd Chance

9:30 - 11:00 Class

11:00 - 11:40 LUNCH

11:40 - 1:00 Class

1:00 DISMISSALKindergarten

1st Grade

8:30-9:15/9:30 Class*

9:15 - 9:30 Recess A*/2nd Chance

9:30 - 9:45 Recess B*/2nd Chance

9:30/9:45 - 11:15 Class

11:15 - 11:55 LUNCH

11:55 - 1:00 Class

1:00 DISMISSAL

8:30 - 9:45 Class

9:45 - 10:00 Recess/2nd Chance

10:00 - 11:30 Class

11:30 - 12:10 LUNCH

12:10 - 1:10 Class

1:10 DISMISSAL

*A: Anderson, Cantu

*B: Manning, Zalatel, Guerrero, Kay2nd Grade

3rd Grade

4th/5th Grade 

8:30 - 10:00 Class

10:00 - 10:15 Recess/2nd Chance

10:15 - 11:45 Class

11:45 - 12:25 LUNCH

12:25 - 1:10 Class

1:10 DISMISSAL

8:30 - 10:00 Class

10:00 - 10:15 Recess/2nd Chance

10:15 - 12:00 Class

12:00 - 12:40 LUNCH

12:40 - 1:30 Class

1:30 DISMISSAL

8:30 - 10:15 Class

10:15 - 10:30 Recess/2nd Chance

10:30 - 12:25 Class

12:25 - 1:05 LUNCH

1:05 - 1:30 Class

1:30 DISMISSAL